De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Zwolle Zuidoost krijgt nieuw bestemmingsplan

Zwolle Zuidoost krijgt nieuw bestemmingsplan
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Er wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor Zwolle Zuidoost, dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het gaat om de wijken Ittersum, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek, Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en het landgoed Zandhove.

De eerste stap is het aankondigen van het voorontwerp en over tien maanden kan iedere Zwollenaar of organisatie op het ontwerpplan een zienswijze indienen. Woonwijk De Oude Mars maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Hiervoor is in 2018 een bestemmingsplan vastgesteld. Daarnaast zijn de percelen gelegen aan de Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 niet meegenomen. Hiervoor wordt een apart bestemmingsplan gemaakt.

Woningen

Het bestemmingsplan wordt op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan dat nu geldt. Zo heeft het college onder andere het voornemen om bij diverse woningen het bouwvlak aan te passen en de horecamogelijkheden in het winkelcentrum Zwolle-Zuid in lijn met de horecavisie te brengen. Voordat deze wijzigingen worden vastgesteld, krijgt iedereen gedurende tien maanden de gelegenheid om de bouw- en gebruiksmogelijkheden in het huidige bestemmingsplan alsnog te benutten.

Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Het plan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een winkel is toegestaan of bijvoorbeeld een horecazaak, woning of bedrijf. Het bestemmingsplan geldt voor iedereen, voor inwoners maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf.

Bouwprojecten

Op 1 januari 2021 kent Nederland waarschijnlijk een nieuwe wet, de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke plannen versimpelen en samenvoegen, zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te beginnen. Met de komst van deze nieuwe wet wordt het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsplan. De gemeente wil de Zwolse bestemmingsplannen actueel houden om goed te kunnen inspelen op de nieuwe wet. Eén van deze plannen is het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan Zwolle Zuidoost.

Ontwerp

Het voornemen van de gemeente om dit bestemmingsplan aan te passen, wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en de Staatscourant. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan voor iedereen online te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na tien maanden, in de herfst van 2020, gaat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage en kan iedereen een zienswijze indienen Al deze zienswijzen worden meegenomen in het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan. Begin 2021 neemt de gemeenteraad hierover dan een besluit.