De Swollenaer

Donderdag, 9 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Gemeente en partners Dierenteam Zwolle werken samen aan dierenwelzijn

Gemeente en partners Dierenteam Zwolle werken samen aan dierenwelzijn
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Gemeente Zwolle heeft haar dierenwelzijnsbeleid geactualiseerd. Deze actualisatie is tot stand gekomen dankzij een intensieve samenwerking tussen gemeente en de partners van het Dierenteam Zwolle. In de actualisatie staan vier speerpunten waarop zij zich samen de komende jaren richten. Het Zwolse beleid richt zich vooral op het welzijn van door mensen gehouden dieren. Meestal zijn dit gezelschapsdieren.

“Huisdieren spelen een grote rol in het dagelijks leven van bijna iedereen”, geeft wethouder William Dogger aan. “Een dier is een levend wezen met gevoel. Helaas gebeurt het ook dat het welzijn van gezelschapsdieren wordt geschaad. Het is daarom aan ons als overheid om het belang van de dieren te beschermen. Er zijn natuurlijk landelijke regels over het welzijn van dieren. Maar in Zwolle willen we verder gaan. Vandaar dat we samen met onze partners van het Dierenteam onze ambities en de Zwolse speerpunten voor de komende jaren hebben vastgelegd. De uitvoering ligt voor een groot deel bij het Dierenteam Zwolle. Maar de belangrijkste taak ligt natuurlijk bij iedere Zwollenaar die zelf de verantwoordelijkheid heeft over een dier.”

Wild

Deze nota richt zich vooral op gezelschapsdieren. De wethouder benadrukt: “Uiteraard hebben we ook aandacht voor dieren in het wild. De zorg voor deze dieren is vastgelegd in ons groen- en ecologisch beleid. Wel hebben wij in deze nota vastgelegd dat gewonde dieren in het wild worden opgevangen.”

De speerpunten uit de nota zijn:

1. Realiseren structurele opvang van dieren anders dan honden en katten

Het Zwols Dierenasiel verzorgt voor de gemeente de opvang van honden en katten, maar voor andere dieren is geen structurele opvang geregeld. Hiervoor maakt gemeente Zwolle nu afspraken met de Stichting Flappus. Ook gaan gemeente en het Dierenteam Zwolle in gesprek met buurgemeenten en de provincie Overijssel over versterking van de regionale samenwerking voor de opvang van gezelschapsdieren en gewonde dieren in het wild.

2. Intensivering preventie, informatie, educatie en communicatie

Niet iedereen schaft altijd weloverwogen een dier aan of weet goed hoe het dier verzorgd moet worden. Duidelijke informatie en ondersteuning vooraf helpen Zwollenaren om hier goede keuzes in te maken. Gemeente en Dierenteam Zwolle werken de komende tijd een plan uit om de informatievoorziening en educatie te verbeteren. Hierbij worden ook de kinder- en wijkboerderijen betrokken.

3. Uitwerken samenhang dierenwelzijn en mensenzorg

Het blijkt dat problemen van dierenwelzijn vaak samengaan met problemen in het welzijn van mensen. Diverse partijen kijken ‘achter de voordeur’, zoals politie of dierenambulance. Regelmatige afstemming en samenwerking van de verschillende partners over dierenwelzijnsproblemen in relatie tot mensenzorg of mensengedrag is volgens de gemeente onmisbaar. De komende jaren wordt hierin geïnvesteerd met als doel dat ieder het aspect dierenwelzijn helder op het netvlies heeft. Naast de al bestaande activiteiten, zoals de samenwerking met ‘Blijf van mijn dier’ (huiselijk geweld aanpak) onderzoeken gemeente Zwolle en Dierenteam Zwolle wat nog meer wenselijk is. Bijvoorbeeld de zorg voor dieren van minima in noodsituaties.

4. Actualisering hondenbeleid, inclusief handhaving

Vooral het niet aanlijnen van honden en het niet opruimen van hondenpoep veroorzaken ergernis en leiden soms tot gevaarlijke situaties. De gemeente actualiseert het huidige beleid van de opruimplicht, het aanlijngebod en de losloopgebieden en onderzoekt samen met de partners wat er naast voorlichting verder nodig is op het gebied van toezicht en handhaving.

Moties

De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad verschillende moties aangenomen over dierenwelzijn, zoals de motie educatie huisdieren en de motie dierenvoedselbank. Beide moties worden betrokken bij de verdere uitwerking van de speerpunten. De actualisatie wordt nu eerst voorgelegd aan de gemeenteraad. Als die de nota heeft vastgesteld kunnen gemeente Zwolle en haar partners concreet aan de slag met de speerpunten en acties uit de beleidsnota.