De Swollenaer

Maandag, 10 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Dijklanden is voorkeurslocatie voor geothermie

Dijklanden is voorkeurslocatie voor geothermie
Foto: Erik-Jan Berends
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Geothermie in Zwolle blijkt technisch, organisatorisch en economisch haalbaar, melddt de gemeente Zwolle. “Dit laat het haalbaarheidsonderzoek zien dat deze maand is afgerond.”

“Het kansrijke brongebied dat ligt ter hoogte van het Zwarte Water, tussen Dijklanden (zijde Aa-Landen) en de Stadskolk (zijde Stadshagen), is inmiddels nader onderzocht. Uit een omgevingsanalyse blijkt dat de locatie Dijklanden in de Aa-landen de voorkeur heeft voor de bovengrondse installatie van de geothermiebron”, vervolgt de gemeente in een persbericht. De keuze voor Dijklanden is onder andere ingegeven door natuur- en landschapswaarden. “Locatie Stadskolk ligt in het Nationaal Landschap IJsseldelta en heeft natuurwaarde. Locatie Dijklanden is agrarisch gebied. Ook ligt deze locatie wat verder van de rand van de woonwijk vandaan. Daar komt bij dat de verkenning Warmtegids laat zien dat de woningen in de wijken Holtenbroek en Aa-laden kansrijk zijn voor de aansluiting op een warmtenet. Dit komt door de leeftijd van de woningen en de opbouw van de wijken (er zijn al veel blokverwarmingen aanwezig). Met een geothermiebron in Zwolle Noord kunnen naar verwachting ongeveer tienduizend woningen van duurzame warmte worden voorzien.”

Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de verkenning en vraagt de raad om in te stemmen met het verder ontwikkelen van geothermie in Zwolle Noord. Stappen in het vervolgproces zijn onder andere een nadere uitwerking van de locatiekeuze en de best mogelijke inpassing van de installatie in de omgeving binnen de voorkeurslocatie Dijklanden. Hierbij worden omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Ook wordt het mogelijke tracé van het warmtenet verder uitgewerkt en gaat het college met de gemeenteraad in gesprek over de gewenste rol van de gemeente in het hele project.

Het is de bedoeling bovenstaande stappen in de tweede helft van 2019 af te ronden. Het komen tot een geothermiebron en een bijbehorend warmtenet is een ontwikkelingstraject van jaren. Als alles voorspoedig verloopt, zal de eerste levering van warmte vanuit de geothermiebron naar verwachting op z’n vroegst in 2022 of 2023 zijn.

Gemeente Zwolle wil in 2025 25procent van de energie duurzaam opwekken om zo de CO2 uitstoot te verminderen en in 2050 wil de stad volledig energieneutraal zijn en van het aardgas af. Om dit te realiseren, zijn verschillende duurzame bronnen nodig: zon, wind, water en aardwarmte. Een vorm van duurzame opwekking van warmte is geothermie. Geothermie is een duurzame warmtebron die het gebruik van aardgas vervangt. Wethouder Monique Schuttenbeld: “De verkenning Warmtegids heeft al laten zien dat de woningen in de wijken Holtenbroek en Aa-landen kansrijk zijn voor aansluiting op een warmtenet. Dat de ontwikkeling van een geothermiebron in Dijklanden haalbaar blijkt, is een veelbelovende stap op weg naar de verduurzaming van onze stad.”

In februari organiseert gemeente Zwolle een informatieavond over geothermie en de warmtevisie. Voor mensen die zich afvragen wat ze nu al zelf kunnen doen aan verduurzaming is de tip om in ieder geval te beginnen met het isoleren van het huis of bedrijfspand. Voor een onafhankelijk advies en meer informatie kunnen mensen terecht bij het gemeentelijk energieloket Verbeter& Bespaar.

Zie voor meer informatie over geothermie en de stand van zaken in Zwolle www.zwolle.nl/geothermie.